CAS/37/POKL i CAS/38/POKL - konkursy dodatkowe na naukowe stypendia wyjazdowe

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza

KONKURSY DODATKOWE NA NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE

dla doktorantów (CAS/37/POKL) oraz nauczycieli akademickich (CAS/38/POKL)

termin realizacji: luty-czerwiec 2015

W związku z realizacją projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej (dalej Centrum) ogłasza dodatkowe konkursy na naukowe stypendia wyjazdowe, na wizyty w ośrodkach zagranicznych w pierwszej połowie 2015 roku*), dla doktorantów i nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej. Stypendia te są istotnym elementem działań podejmowanych przez Centrum, mających na celu podnoszenie jakości kształcenia poprzez zwiększanie umiejętności i uzupełnianie wiedzy w obszarze działalności naukowo-badawczej, ze zwróceniem uwagi na dziedziny szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki.

Beneficjentem naukowego stypendium wyjazdowego może zostać doktorant będący uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez Politechnikę Warszawską (konkurs CAS/37/POKL) bądź nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Politechnice Warszawskiej (konkurs CAS/38/POKL). Kandydaci do naukowego stypendium wyjazdowego powinni posiadać udokumentowany dorobek naukowy. Nie dopuszcza się możliwości jednoczesnego korzystania z dwóch rodzajów stypendiów, przyznawanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w szczególności w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Stypendia będą przyznawane na wsparcie osób realizujących prace badawcze w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki oraz dających szanse wzrostu transferu wiedzy
i potencjału innowacyjnego. Wśród kryteriów oceny pod uwagę będzie brana oryginalność koncepcji badawczych, potencjał rozwojowy oraz możliwość kontynuacji podjętej problematyki badawczej po zakończeniu pobytu zagranicznego. Pod uwagę wzięte będą również osiągnięcia w dotychczasowej działalności naukowo-badawczej Kandydata ze szczególnym uwzględnieniem wskazanej tematyki oraz spójność programu badawczego i zakładanych rezultatów z całością rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej, a także w odniesieniu do dotychczasowej pracy naukowo-badawczej. Oceniana będzie też trafność doboru ośrodka zagranicznego ze względu na tematykę naukowo-badawczą proponowaną przez Kandydata, jak i rangę samego ośrodka zagranicznego: doświadczenie jego kadry, najważniejsze publikacje recenzowane, pateny i wdrożenia z dziedziny zgodnej z tematyką badawczą proponowaną przez Kandydata.

Plan pracy naukowo-badawczej powinien zakładać minimum miesięczny pobyt w ośrodku zagranicznym. Wyjazd w ramach stypendium powinien zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2015 roku. Komisja będzie oceniać adekwatność wnioskowanego okresu wsparcia i może go zmienić. Stypendium w wysokości 8 000 zł dla doktorantów, a w przypadku nauczycieli akademickich 12 000 zł, będzie wypłacane na każdy miesiąc pobytu. W konkursie mogą wziąć udział doktoranci będący na przedłużeniu, pod warunkiem, że okres pobytu zagranicznego objęty wsparciem zakończy się przed ukończeniem studiów doktoranckich (moment ukończenia studiów doktoranckich definiuje Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej).

Kandydat do naukowego stypendium wyjazdowego powinien uzyskać zgodę kierownika jednostki (Dziekana Wydziału), w której odbywa studia doktoranckie lub pracuje. Każdy wyjazd powinien być przygotowany zgodnie z trybem określonym w Zarządzeniu Rektora PW nr 33 z dnia 19 czerwca 2008 r.

Osoby, które otrzymają naukowe stypendium wyjazdowe w konkursie CAS/37/POKL lub CAS/38/POKL nie mogą być zatrudnione na umowę o pracę w okresie objętym wsparciem przez ośrodek zagraniczny, do którego udadzą się w ramach stypendium, ani też być w inny sposób finansowane przez stronę zapraszającą w tym okresie.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania naukowych stypendiów wyjazdowych oraz do złożenia wniosku wraz
z wymaganymi załącznikami (przy składaniu kserokopii legitymacji doktoranckiej należy mieć ze sobą oryginał w celu okazania go osobie przyjmującej wniosek, i tym samym potwierdzenia zgodności dokumentu).

Nauczyciele akademiccy powinni dołączyć do wniosku aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w Politechnice Warszawskiej, wystawione przez Biuro Spraw Osobowych
i zawierające informację o rodzaju oraz wymiarze etatu, a także o okresie, na jaki pracownik jest zatrudniony. Doktoranci będący na przedłużeniu powinni dołączyć dokument wystawiony przez Dział ds. Studiów potwierdzający status doktoranta oraz termin, do którego ważne jest przedłużenie studiów doktoranckich.

Datą ogłoszenia konkursów CAS/37/POKL oraz CAS/38/POKL

na naukowe stypendia wyjazdowe jest

7 stycznia 2015 r. (środa)

Wnioski wraz z załącznikami należy składać

w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej:

Pl. Politechniki 1, p. 154, Gmach Główny PW

od 14 stycznia (środa) do 28 stycznia (środa) 2015 r.

w godzinach 8:30 – 16:00

UWAGA: Termin na składanie wniosków upływa 28 stycznia 2015 r. o godzinie 16:00.
Ze względów regulaminowych obowiązujących pracowników Centrum Studiów Zaawansowanych, złożenie bądź uzupełnienie/wprowadzenie zmiany we wniosku po tym terminie nie będzie możliwe bez względu na przyczynę. Pracownicy Centrum nie mają obowiązku sprawdzania składanych dokumentów. Za kompletność dokumentacji odpowiedzialny jest Wnioskodawca.

Konkursy CAS/37/POKL oraz CAS/38/POKL zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową powołaną przez Rektora Politechniki Warszawskiej na mocy decyzji
nr 102/2012 z dnia 18.10.2012 r. Komisja Konkursowa Centrum ocenia każdą
z merytorycznych części wniosku, przyznając punkty, na podstawie których tworzona jest lista rankingowa. W zakres informacji udzielanej przez Centrum Studiów Zaawansowanych
o wyniku oceny wniosku wchodzi „0/1” decyzja Komisji Konkursowej.

Obowiązujący formularz wniosku, niezbędna deklaracja i oświadczenie Wnioskodawcy,
a także regulamin przyznawania stypendiów są dostępne na stronie internetowej https://www.csz.pw.edu.pl oraz w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Wykaz niezbędnych załączników do wniosku jest wymieniony w części G formularza wniosku.

UWAGA: W przypadku przyznania stypendium, do podpisania umowy wymagany będzie oryginał zaproszenia z ośrodka zagranicznego z własnoręcznym podpisem osoby zapraszającej.

Ponadto, w związku z dodatkowymi wytycznymi, do wniosku należy dołączyć wypełnione oświadczenie o pobieranych stypendiach (odpowiedni formularz oświadczenia do pobrania poniżej).

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 15:15 w sali 152 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Informacje na temat konkursów można również otrzymać w siedzibie Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej lub pod nr. tel.: (0 22) 234 60 02, a także poprzez e-mail: M.Zielinska@csz.pw.edu.pl

www: https://www.csz.pw.edu.pl

*) Ze względu na ramy czasowe realizacji projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, finansowanie w ramach stypendium może trwać maksymalnie do 30 czerwca 2015 roku. Proszę o uwzględnienie tych ograniczeń czasowych na etapie planowania wyjazdu.

Wniosek konkursowy 2015 (octet-stream, 319,00 kB)
DEKLARACJA_OŚWIADCZENIE (pdf, 107,15 kB)
oświadczenie_stypendia_1 (pdf, 326,69 kB)
oświadczenie_stypendia_2 (pdf, 319,12 kB)
plakat_cas_37_38 (pdf, 251,25 kB)

Opublikowano: 07.01.2015