Obchody 15-lecia Centrum Studiów Zaawansowanych PW, 9.05.2023

W dniu 9 maja 2023 r. Centrum Studiów Zaawansowanych będzie obchodziło jubileusz 15-lecia powstania jednostki w Politechnice Warszawskiej.

Podczas uroczystości zostanie wręczone Wyróżnienie CSZ PW „Genius Cognitio”, za wybitne osiągnięcia w nauce oraz znaczący udział w kształtowaniu Centrum Studiów Zaawansowanych PW, w formie statuetki będącej odwzorowaniem grupy rzeźbiarskiej zwanej Apoteozą Wiedzy, wieńczącą fasadę Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Wyróżnienie zostanie wręczone dwóm wybitnym naukowcom: profesorowi Kazimierzowi Stępniowi z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Minie Teicher z Uniwersytetu Bar-Ilan w Izraelu. Laureaci wygłoszą odczyty, odpowiednio: „Czekając na największe odkrycie w dziejach(Waiting for the greatest discovery in human history) oraz „Jak działa mózg?” (How does the brain work?). Uroczystość obchodów rozpoczną wystąpienia Rektora Politechniki Warszawskiej, profesora Krzysztofa Zaremby oraz profesora Marka Konarzewskiego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie uświetni również odczyt laureata Medalu Młodego Uczonego PW, profesora Macieja Wojtkowskiego z Polskiej Akademii Nauk pt. „Widzenie niewidzialnego - czy wiemy już wszystko o procesie widzenia? (Seeing the invisible – do we already know everything about the process of seeing?).

Uroczystości obchodów odbędą się  9 maja 2023 r. w Sali Senatu Gmachu Głównego PW o godz. 15.15. Spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa poświęcona działalności Centrum Studiów Zaawansowanych PW od początków jej powstania.

Idea Centrum powstała już w 2000 r., wraz z pierwszą ofertą wykładów na poziomie zaawansowanym, adresowaną do studentów studiów doktoranckich. Jednakże oficjalnie, jako Centrum Studiów Zaawansowanych PW zostało powołane 1 lutego 2008 r. na mocy zarządzenia rektora Politechniki Warszawskiej. Podstawowym celem Jednostki jest multidyscyplinarność i wielowymiarowość podejmowanych działań, mając na uwadze podnoszenie poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia na studiach magisterskich i doktoranckich. Jako jednostka pozawydziałowa, Centrum w strukturze Uczelni stanowi wyjątkową przestrzeń do organizacji szerokiej oferty kształcenia, opierającej się na interdyscyplinarnych wykładach, odczytach, sympozjach, warsztatach i wielu innych inicjatywach, które – z racji strukturalnych i tematycznych ograniczeń wydziałowych – nie mogłyby odbywać się efektywnie w innym miejscu na Uczelni.

Centrum tworzy przyjazną przestrzeń do integracji różnych wydziałów PW w ramach wspólnie realizowanych zadań. Zrzesza wybitnych profesorów, młodą kadrę akademicką oraz ambitnych, najzdolniejszych doktorantów Uczelni. Kadrę dydaktyczną Centrum tworzą naukowcy prezentujący niestandardowe, interdyscyplinarne podejście do przekazywanej wiedzy z myślą o aktywizowaniu potencjału drzemiącego w młodych umysłach. Dzięki temu realizowana jest twórcza wymiana intelektualna pomiędzy pokoleniami oraz różnymi środowiskami akademickimi, prowadząca do nowatorskich rozwiązań badawczych i poznawania złożoności zagadnień naukowych o międzyobszarowym charakterze.

Więcej informacji na temat Wyróżnienia CSZ PW „Genius Cognitio”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w galerii.