Seminarium uczelniane PW pt. „Europejska Ewaluacja Instytucjonalna Politechniki Warszawskiej”, 16.03.2023

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na Seminarium uczelniane PW pt. „Europejska Ewaluacja Instytucjonalna Politechniki Warszawskiej”, którego prelegentem będzie prof. Zbigniew Pakieła, pełnomocnik Rektora PW ds. jakości kształcenia i akredytacji.

Spotkanie odbędzie się w  dniu  16 marca 2023 r. o godz. 16.15 w sali 134 Gmachu Głównego PW.

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu.

W ramach projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB), Politechnika Warszawska zobowiązała się do przeprowadzenia międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej. Ewaluacja ta zostanie przeprowadzona w ramach Institutional Evaluation Programme (IEP), oferowanego jako niezależna usługa Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów: European University Association (EUA), którego Politechnika Warszawska Jest członkiem.  Oferowane są trzy typy ewaluacji: ogólna, ze szczególnym naciskiem na umiędzynarodowienie lub ze szczególnym naciskiem a zarządzanie badaniami i wykorzystanie ich wyników. Ponieważ ewaluacja jest prowadzona w ramach projektu IDUB, wybrano ewaluację ze szczególnym naciskiem na zarządzanie badaniami i wykorzystanie ich wyników.

W ramach przygotowania do ewaluacji został przygotowany raport samooceny, w który obejmuje  cztery główne części, zawierające odpowiedzi na 4 podstawowe pytania:

  • Co instytucja chce robić?  Normy, wartości, misja i cele.
  • Jak instytucja chce to robić? Zarządzanie i działania.
  • Skąd instytucja wie, że zmierza do wyznaczonych celów? Samowiedza w instytucji.
  • Jak instytucja zmienia się w celu doskonalenia? Zarządzanie strategiczne i gotowość do zmian.

Poszczególne zagadnienia zostały w raporcie omówione i przedyskutowane pod kątem silnych i słabych stron oraz przedstawiono propozycje, jak  zidentyfikowane słabości można usunąć a mocne strony rozwinąć.

Kolejnym etapem ewaluacji będą dwie wizyty zespołu oceniającego, pierwsza realizowana w trybie zdalnym, druga w trybie stacjonarnym, które mają się odbyć w kwietniu i czerwcu tego roku. W ramach tych wizyt zespół oceniający spotka się z różnymi grupami interesariuszy z różnych wydziałów PW.

Jednym z istotnych elementów przygotowania do ewaluacji jest szeroka dyskusja na forum Uczelni, poświęcona zagadnieniom podlegającym ocenie zespołu oceniającego. Seminarium uczelniane ma być jednym z elementów tej dyskusji. Zostaną na nim przedyskutowane główne wnioski wynikające z raportu samooceny, a także będzie przedstawiony program działań prowadzonych w ramach ewaluacji.