Mobility PW

Program Mobility PW przeznaczony jest na finansowanie wyjazdowych aktywności naukowych (mobilności) doktorantów i pracowników naukowych PW oraz uczelni zagranicznych, nie krótszych niż 5 dni i nie dłuższych niż 12 miesięcy. Jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz projektów SEED i PROM PW 2 na zasadach określonych wspólnym regulaminem oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.

XIII konkurs MOBILITY PW - dla doktorantów PW (otwarty do 5 maja 2024!)

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 25 marca 2024 r. został otwarty XIII konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Nabór wniosków w XIII konkursie Mobility PW jest otwarty do 5 maja 2024 r. włącznie i obejmuje mobilności, które rozpoczną się nie wcześniej niż 1 lipca 2024 r. i zakończą nie później niż do 30 czerwca 2025 r. Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny - link na dole strony.

W cele Programu wpisane zostało doskonalenie kompetencji pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz stymulowanie wymiany doświadczeń. Mobility PW dysponując środkami przyznanymi na te cele Politechnice Warszawskiej w ramach różnych projektów, daje możliwość uzyskania finansowania zagranicznych mobilności naukowych.

Konkurs Mobility PW XIII jest skierowany do doktorantów szkół doktorskich PW i realizowany w ramach projektu IDUB na zasadach określonych regulaminem Mobility PW.

Finansowane będą aktywności, które służyć będą rozwojowi doktorantów. Komisja oczekuje od wnioskodawców uzasadnienia jak mobilność wpłynie na rozwój kariery akademickiej wnioskodawcy, w szczególności na postępy i wyniki prac badawczych prowadzonych ramach przewodu doktorskiego. Wyjaśnienia powinny odnosić się w szczególności do perspektyw jakie stwarza mobilność w wybranym ośrodku naukowym w odniesieniu do aktualnego etapu kariery beneficjenta. Efekty planowanej aktywności powinny być powiązane z czasem trwania aktywności. Komisja zastrzega sobie prawo sprawdzenia dorobku w REPOZYTORIUM PW.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powołana decyzją Rektora 217/2021 z dnia 1 września 2021 r. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie otrzymają wnioski najwyżej ocenione przy uwzględnieniu dostępnych środków w Programie dla poszczególnych typów aktywności. Po ogłoszeniu wyników konkursu, uczestnicy programu Mobility PW są na dalszych etapach obsługiwani przez jednostkę PW odpowiedzialną za wskazany w konkursie program finansujący.

W konkursie Mobility PW XIII doktoranci mogą ubiegać się o finansowanie następujących form mobilności:

 • pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do artykułu naukowego/pracy doktorskiej; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce; udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego – (od 21 dni do 3 miesięcy)
 • staże badawcze i wizyty studyjne w prestiżowych zagranicznych ośrodkach – (od 21 dni do 3 miesięcy) 
 • wyjazdy związane z nauką obsługi unikatowej aparatury badawczej – (od 21 dni do 3 miesięcy) 

Przed złożeniem wniosku bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami tego konkursu.

UWAGA! W postępowaniu konkursowym wezmą udział tylko wnioski kompletne

 • wypełnione we wszystkich sekcjach dokumentu
 • podpisane przez wnioskodawcę, promotora oraz dziekana wydziału macierzystego
 • z załączonym aktualnym listem zapraszającym zawierającym plan badawczy ze wskazanym okresem realizacji                           

SKŁADANIE WNIOSKÓW W KONKURSIE MOBILITY PW XIII

Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową prosimy o wypełnienie formularza online oraz załączenie skanu wypełnionego oraz podpisanego wniosku z załącznikami

1. Zapoznaj się z Decyzją Rektora (kliknij)Regulaminem konkursu (kliknij) oraz Ogłoszeniem konkursowym (kliknij)

2. Pobierz i wypełnij wniosek konkursowy (kliknij)

3. Zeskanuj wniosek wraz z załącznikami w formie jednego dokumentu pdf (sprawdź kompletność skanu)

4. Wyślij zeskanowane dokumenty wypełniając formularz online (kliknij)

XII konkurs MOBILITY PW - dla pracowników PW (otwarty do 5 maja 2024!)

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 25 marca 2024 r. został otwarty XII konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Nabór wniosków w XII konkursie Mobility PW jest otwarty do 5 maja 2024 r. włącznie i obejmuje mobilności, które rozpoczną się nie wcześniej niż 1 lipca 2024 r. i zakończą nie później niż do 30 czerwca 2025 r. Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny - link na dole strony.

W cele Programu wpisane zostało doskonalenie kompetencji pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz stymulowanie wymiany doświadczeń. Mobility PW dysponując środkami przyznanymi na te cele Politechnice Warszawskiej w ramach różnych projektów, daje możliwość uzyskania finansowania zagranicznych mobilności naukowych.

Konkurs Mobility PW XII jest skierowany do pracowników PW zatrudnionych w wymiarze minimum ½ etatu z umową obejmującą okres zatrudnienia minimum do 30 czerwca 2026 r. Konkurs realizowany w ramach projektu IDUB na zasadach określonych regulaminem Mobility PW.

Finansowane będą aktywności, które służyć będą rozwojowi pracowników. Komisja oczekuje od wnioskodawców uzasadnienia jak mobilność wpłynie na rozwój kariery akademickiej wnioskodawcy. Wyjaśnienia powinny odnosić się w szczególności do perspektyw jakie stwarza mobilność w wybranym ośrodku naukowym w odniesieniu do aktualnego etapu kariery beneficjenta. Efekty planowanej aktywności powinny być powiązane z czasem trwania aktywności. Komisja zastrzega sobie prawo sprawdzenia dorobku w REPOZYTORIUM PW.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powołana decyzją Rektora 217/2021 z dnia 1 września 2021 r. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie otrzymają wnioski najwyżej ocenione przy uwzględnieniu dostępnych środków w Programie dla poszczególnych typów aktywności. Po ogłoszeniu wyników konkursu, uczestnicy programu Mobility PW są na dalszych etapach obsługiwani przez jednostkę PW odpowiedzialną za wskazany w konkursie program finansujący.

W konkursie Mobility PW XII pracownicy mogą ubiegać się o finansowanie następujących form mobilności:

 • pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do artykułu naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce; udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego – (od 21 dni do 3 miesięcy)
 • staże badawcze i wizyty studyjne w prestiżowych zagranicznych ośrodkach – (od 21 dni do 3 miesięcy) 
 • wyjazdy związane z nauką obsługi unikatowej aparatury badawczej – (od 21 dni do 3 miesięcy)

Przed złożeniem wniosku bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu.

UWAGA! W postępowaniu konkursowym wezmą udział tylko wnioski kompletne

 • wypełnione we wszystkich sekcjach dokumentu
 • podpisane przez wnioskodawcę oraz dziekana wydziału macierzystego
 • z załączonym aktualnym listem zapraszającym zawierającym plan badawczy ze wskazanym okresem realizacji

SKŁADANIE WNIOSKÓW W KONKURSIE MOBILITY PW XII

Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową prosimy o wypełnienie formularza online oraz załączenie skanu wypełnionego oraz podpisanego wniosku z załącznikami

1. Zapoznaj się z Decyzją Rektora (kliknij)Regulaminem konkursu (kliknij) oraz Ogłoszeniem konkursowym (kliknij)

2. Pobierz i wypełnij wniosek konkursowy (kliknij)

3. Zeskanuj wniosek wraz z załącznikami w formie jednego dokumentu pdf (sprawdź kompletność skanu)

4. Wyślij zeskanowane dokumenty wypełniając formularz online (kliknij)