Fundusze UE

W marcu 2014 r. Politechnika Warszawska podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wsparcie inicjatyw Politechniki Warszawskiej w kształceniu i doskonaleniu kadr w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych”.

Projekt współfinansowanym jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 • Priorytet IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka
 • Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
 • Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Projekt ma charakter ponadnarodowy oraz nawiązuje współpracę uczelni z pracodawcami. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i rozwoju praktycznych elementów kształcenia w PW w zakresie technik teleinformatycznych poprzez wypracowanie we współpracy z partnerami zagranicznymi Uniwersytetem w Luksemburgu, Polytech-Uniwersytetem Technicznych w Nantes oraz Duńskim Uniwersytetem Technicznym nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym.

Całkowita wartość Projektu to 3 298 060,50 mln. zł

Projekt podzielony jest na 6 zadań. Czas realizacja obejmuje okres od marzec 2014 r. do czerwca 2015 r.

Zadania dotyczą:

 • Stacjonarnych studiów podyplomowych z: analityki biznesowej oraz podstaw telekomunikacji
  i teleinformatyki;
 • Kursów specjalistycznych przygotowane we współpracy z IBM;
 • Szkoleń i warsztatów;
 • Staży u pracodawców: Huawei Polska Sp. z o.o., IBM Polska Sp. z o.o., , Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. - R&D Center, Systemics-PAB Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A. oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE);
 • Anglojęzycznych warsztatów i hackathonów;
 • Wyjazdowych stypendiów naukowych do partnerów zagranicznych.

Liderem projektu jest Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, który zrealizuje zadania we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Beneficjentami projektu są:

 • studenci
 • doktoranci
 • nauczyciele akademiccy
 • uczestnicy kursów, szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych

CSZ PW realizuje zadanie 6- Celowe wyjazdowe stypendia naukowe.

Zadanie polega na tym, iż stypendyści ubiegają się o wyjazd do jednostek partnerów zagranicznych: Stypendia przyznawane są w drodze konkursu. Wnioski zainteresowanych rozpatruje Komisja Konkursowa. Stypendyści zobowiązani są do składania sprawozdania, które będzie oceniane przez Komisję.

Środki przyznane na realizację niniejszego zadania to 771 550,00 zł.