Laboratoria wspomagające

Laboratoria Wspomagające to partnerzy Centrum Studiów Zaawansowanych w realizacji zadań skupionych wokół podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania poziomu badań w Politechnice Warszawskiej. Poprzez udział w programach i projektach Centrum, Laboratoria Wspomagające aktywnie uczestniczą w otwartej wymianie myśli i doświadczeń o najwyższej wartości, a także pomagają wypracować nowe formy działalności naukowej uwzględniającej dostęp do wiedzy i technologii.

Status Laboratorium Wspomagającego mogą otrzymać zespoły naukowo-dydaktyczne Politechniki Warszawskiej, które dysponują unikatową aparaturą badawczą lub prowadzą atrakcyjne i pionierskie eksperymenty naukowe. Status ten nadaje Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej Centrum.

Zespoły Laboratoriów Wspomagających uczestniczą w działaniach Centrum z zaangażowaniem swojej unikatowej infrastruktury, w szczególności poprzez udział w programach Centrum nakierowanych na kształcenie najwybitniejszych i najbardziej zaangażowanych doktorantów i studentów. Zespoły te są także zapraszane do udziału w seminariach, konwersatoriach i innych spotkaniach organizowanych przez Centrum.

Centrum Studiów Zaawansowanych zapewnia Zespołom Laboratoriów Wspomagających dostęp do własnego zbioru bibliotecznego oraz dedykowanych, zabezpieczonych treści strony internetowej, które obejmują wybrane publikacje oraz konspekty i streszczenia seminariów i konwersatoriów. Laboratoria Wspomagające mogą także prowadzić wspólne prace badawcze, używając struktury organizacyjnej Centrum.

Laboratorium Informatyki Optycznej - Wydział Fizyki PW

W Laboratorium Informatyki Optycznej od lat prowadzone są badania naukowe z dziedziny optyki dyfrakcyjnej, mikrooptyki, holografii i optycznego przetwarzania informacji.

Laboratorium Technik Femtosekundowych - Wydział Fizyki PW

Laboratorium Technik Femtosekundowych jest jednym z najmłodszych i najnowocześniej wyposażonych laboratoriów na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Laboratorium materiałowej charakteryzacji mikro- i nanostruktur (MCMN Lab) - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Utworzone w 2010 r. laboratorium umożliwia wszechstronną charakteryzację fizyczną i chemiczną powierzchni, jak i objętości materiałów i struktur wytwarzanych w skali mikro- i nanometrowej

Laboratorium Biosensorów - Wydział Chemiczny PW

Laboratorium Biosensorów jest częścią Zakładu Mikrobioanalityki Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Jego badania naukowe koncentrują się na rozwoju biosensorów i systemów mikroanalitycznych w bioanalizie.

Laboratorium Grafenowe - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Działające od września 2015 r. Laboratorium Grafenowe stanowi zaplecze wytwarzania standaryzowanego grafenu płatkowego, tj. płatków tlenku grafenu, zredukowanego tlenku grafenu oraz grafenu o określonej funkcjonalności na potrzeby badań nowych materiałów oraz szukania innowacyjnych aplikacji grafenowych.