II konkurs w ramach programu Mobility PW (zamknięty)

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 13 czerwca 2022 r. został otwarty II konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją Rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

UWAGA!!! Nabór wniosków w konkursie MOBILITY PW II został podzielony na dwa etapy:

 1. nabór otwarty do 30.06.2022 r. i obejmuje mobilności, które rozpoczną się do dnia 28.02.2023 r. - ETAP ZAMKNIĘTY
 2. nabór otwarty do 31.08.2022 r. i obejmuje mobilności, które rozpoczną się do dnia 30.04.2023 r. - OCENA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny dostępny na dole strony.

W cele Programu wpisane zostało doskonalenie kompetencji doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej oraz stymulowanie wymiany doświadczeń poprzez wizyty cudzoziemców. Mobility PW dysponując środkami przyznanymi na te cele Politechnice Warszawskiej w ramach różnych projektów, daje możliwość uzyskania finansowania mobilności naukowych. Dzięki formule Programu łączącej różne źródła finansowania w konkursie przewidziano wiele form wyjazdów realizowanych w okresie nie krótszym niż 5 dni i nie dłuższym niż 10 m-cy.

Konkurs Mobilty PW II jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz projektów SEED i PROM PW 2 na zasadach określonych wspólnym regulaminem oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powołana decyzją Rektora 217/2021 z dnia 1 września 2021 r. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie otrzymają wnioski najwyżej ocenione przy uwzględnieniu dostępnych środków w Programie dla poszczególnych typów aktywności. Po ogłoszeniu wyników konkursu, uczestnicy programu Mobility PW są na dalszych etapach obsługiwani przez jednostki PW odpowiedzialne za poszczególne programy finansujące.

W II konkursie Mobility PW można ubiegać się o finansowanie następujących form mobilności:

DOKTORANCI PW

 • aktywny udział w konferencji zagranicznej (do 7 dni)
 • udział w szkole letniej/szkole zimowej (do 10 dni),
 • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących lub stażach przemysłowych (do 14 dni)
 • pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce; udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego (do 14 dni)
 • staże badawcze i wizyty studyjne w prestiżowych zagranicznych ośrodkach (od 5 dni do 3 m-cy)
 • wyjazdy związane z nauką obsługi unikatowej aparatury badawczej (od 5 dni do 3 m-cy)
 • wyjazdy związane z prowadzeniem badań naukowych do rozprawy doktorskiej (od 5 dni do 3 m-cy)
 • wyjazdy średnio i długoterminowe rozliczane pełnymi miesiącami UWAGA! Wyjazdy tylko dla doktorantów uczestników szkół doktorskich: 3-miesięczne; 6-miesięczne oraz 10-miesięczne

DOKTORANCI Z ZAGRANICY

 • aktywny udział w konferencji organizowanej przez PW(do 7 dni)
 • udział w szkole letniej/szkole zimowej organizowanej przez PW (do 10 dni),
 • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących lub stażach przemysłowych organizowanych przez PW (do 14 dni)
 • pobyt w PW w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w swoim kraju; udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego (do 14 dni)

W ramach konkursu możliwe jest sfinansowanie stypendiów dla doktorantów przyjeżdżających na Politechnikę Warszawską z zagranicy. W takim przypadku wniosek powinien zostać złożony w imieniu zapraszanego doktoranta przez pracownika PW.

PRACOWNICY PW

 • staże badawcze i wizyty studyjne w prestiżowych zagranicznych ośrodkach (od 5 dni do 3 m-cy)
 • wyjazdy związane z nauką obsługi unikatowej aparatury badawczej (od 5 dni do 3 m-cy)

Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny.

Przed złożeniem wniosków bardzo prosimy zapoznać się z regulaminem programu Mobility PW oraz informacjami dodatkowymi zawartymi w ogłoszeniu konkursowym, dotyczącymi zasad finansowania wyjazdów w ramach Programu w zależności od przyznanego finansowania.

Decyzję nt. źródła finansowania danej mobilności podejmuje Komisja Konkursowa Mobility PW w oparciu o informacje zawarte we wniosku nt. celu wyjazdu, jego długości oraz szczegółowych warunków określających beneficjentów projektów objętych programem Mobility PW.

SKŁADANIE WNIOSKÓW W KONKURSIE MOBILITY PW II

W kolejnych krokach proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, wypełnienie formularza online oraz załączenie skanu wypełnionego oraz podpisanego wniosku 

1. Zapoznaj się z Decyzją Rektora (kliknij) oraz Regulaminem konkursu (kliknij)

2. Pobierz i wypełnij wniosek konkursowy (kliknij)

3. Wyślij zeskanowany wniosek wypełniając formularz online (kliknij)