O Centrum

Centrum Studiów Zaawansowanych jest pozawydziałową jednostką Politechniki Warszawskiej. Idea Centrum zrodziła się w 2000 r., wraz z pierwszą ofertą wykładów na poziomie zaawansowanym, adresowaną do studentów studiów doktoranckich. Centrum Studiów Zaawansowanych zostało powołane 1 lutego 2008 r. na mocy zarządzenia rektora Politechniki Warszawskiej. Szczegółowe zadania i zakres kompetencji Centrum są opisane w regulaminie.

Podstawowym celem działalności Centrum jest podnoszenie jakości kształcenia studentów i doktorantów oraz prowadzonych przez nich badań. Służy temu szeroka, interdyscyplinarna oferta studiów zaawansowanych, tworzona we współpracy z naukową kadrą uczelni, a także naukowcami pracującymi w renomowanych, międzynarodowych ośrodkach naukowych. Oferta ta znajduje swoje odzwierciedlenie w publikacjach Lecture Notes, a także Małych Monografiach Metodologicznych. Z myślą o szerszym gronie zainteresowanych, Centrum organizuje także Konwersatoria popularno-naukowe. Zakłada się różnorodną tematykę tych spotkań i możliwość dyskusji z udziałem zebranych słuchaczy.

Nową i istotną działalnością Centrum jest udział w projekcie Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, który jest realizowany pod nadzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki środkom pochodzącym z Projektu, wyróżniający się doktoranci, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, otrzymują od Centrum wsparcie finansowe, umożliwiające im realizowanie ambitnych projektów badawczych.