Nagroda dla PW w konkursie „Najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce”

Z dumą informujemy, że Politechnika Warszawska otrzymała trzecią nagrodę w I edycji konkursu „Najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce”, organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 5 grudnia 2008 roku podczas IX Krajowego Zjazdu Doktorantów, który został zorganizowany na Zamku Lubelskim.

Kapituła nagrodziła PW za następujące aktywności:

 • „utworzenie Centrum Studiów Zaawansowanych o szerokich kompetencjach, obejmujących m.in. działania związane z kształceniem doktorantów, które obejmują przygotowanie i koordynację następujących elementów oferty dydaktycznej:
 1. coroczna oferta wykładów podstawowych dla studiów doktoranckich (z zakresu matematyki, fizyki i chemii);
 2. oferta wykładów specjalnych oraz wykładów masterclass;
 3. konwersatorium stanowiące stałe forum dyskusyjne prezentacji i popularyzacji współczesnych osiągnięć nauki i techniki;
 4. seminaria doktoranckie będące interaktywną formą prezentacji swoich własnych dokonań
 5. pozyskiwanie finansowania stypendiów dla doktorantów przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW, którego część (22mln zł) przeznaczona jest na rozwój studiów doktoranckich, w tym na finansowanie stypendiów i staży dla doktorantów (również zagranicznych)
 • granty Rektora i Dziekana, finansowanie udziału w konferencjach naukowych
 • rozpowszechnianie informacji o stypendiach i stażach na wszystkich szczeblach uczelni
 • obecność przedstawicieli doktorantów w organach uczelni (Senat, Rada Wydziału, Komisje Senackie i Wydziałowe)
 • uznanie przez Senat Uczelni Europejskiej Karty Naukowca jako punktu odniesienia przy interpretacji przyjętych regulacji oraz rozwiązywaniu konfliktów
 • uchwalenie przez Senat Uczelni „przyszłościowy” modelu kształcenia doktorantów na PW, który zawiera wiele nowych podoktoranckich rozwiązań, w szczególności: nowe rozwiązania w zakresie sprawowania opieki nad doktorantem, w tym kształcenie i ocenianie opiekunów naukowych czy też stosowne gwarancje finansowe
 • ustanowienie Medalu Młodego Uczonego, który jest nadawany za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki, innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze”

 

Pełne uzasadnienie:  http://krd.org.pl/uploads/pliki/prodok2008_uzasadnienie.pdf

Konkurs Najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce” odbywa się pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzego Błażejowskiego oraz Przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyny Chałasińskiej–Macukow.

W konkursie biorą udział uczelnie oferujące kształcenie na studiach doktoranckich. Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości kształcenia na studiach doktoranckich, promocja odpowiednich warunków badań naukowych, a także promowanie odpowiednich warunków odbywania studiów