Innowacje dydaktyczne - II edycja konkursu na granty dydaktyczne

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ma przyjemność ogłosić II Konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin stanowiący załącznik do decyzji Rektora nr 133/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

Nabór wniosków odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.badawcza.pw.edu.pl 

UWAGA!!! Korekta terminu składania wniosków o granty dydaktyczne w ramach IDUB.

Ze względu na przypadający w ostatnim dniu "długiego weekendu" ostateczny termin składania wniosków, Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych podjął decyzję o zmianie tego terminu na 20 czerwca 2022 r.

Program grantów dydaktycznych jest realizowany w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i przeprowadzany przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Idea ta ma  służyć równoważeniu priorytetów rozwojowych Uczelni. Przenosi konkursowy mechanizm aplikowania, stanowiący standard w sferze nauki, na grunt działań kształceniowych. W świetle przyjętych założeń proces przyznawania grantów ma przyczyniać się do zbudowania funkcjonujących w sposób ciągły mechanizmów doskonalenia kadry i promowania innowacyjnych praktyk. Mechanizmy te powinny wyławiać najciekawsze koncepcje, promować inicjatywy powstające na wydziałach oraz ułatwiać dzielenie się wiedzą w skali uczelni.

Konkurs skierowany jest do pracowników Politechniki Warszawskiej będących nauczycielami akademickimi, dla których jest ona podstawowym miejscem zatrudnienia. W konkursie wnioskodawca, w rozumieniu kierownik projektu, może złożyć jeden wniosek o finansowanie grantu dydaktycznego.

Dofinansowanie jednego grantu dydaktycznego nie może przekroczyć 100 tys. zł. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 czerwca 2022 r.

Zbieranie wniosków odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie https://www.badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/Granty-dydaktyczne-II

Wnioski będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną decyzją Rektora nr 113 z dnia 20 maja 2021 r. (ze zmieniającą decyzją nr 132 z dnia 25 maja 2022 r.)

Chętnych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się online za pośrednictwem platformy Teams w dniu 3 czerwca 2022 r. o godzinie 11:15 (link do spotkania)

Informacja konkursowa