Innowacje dydaktyczne - konkurs

Otwarcie konkursu na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i przeprowadzany przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Idea grantów dydaktycznych PW służyć ma równoważeniu priorytetów rozwojowych Uczelni. Przenosi konkursowy mechanizm aplikowania, stanowiący standard w sferze nauki, na grunt działań kształceniowych. W świetle przyjętych założeń proces przyznawania grantów przyczyni się do zbudowania funkcjonujących w sposób ciągły mechanizmów doskonalenia kadry i promowania innowacyjnych praktyk. Mechanizmy te powinny wyławiać najciekawsze koncepcje, promować inicjatywy powstające na Wydziałach oraz ułatwiać dzielenie się wiedzą w skali uczelni

Konkurs skierowany jest do pracowników Politechniki Warszawskiej będących nauczycielami akademickimi, dla których jest ona podstawowym miejscem zatrudnienia. W konkursie wnioskodawca, w rozumieniu kierownik projektu, może złożyć jeden wniosek o finansowanie grantu dydaktycznego.

Budżet konkursu wynosi milion złotych, a maksymalne dofinansowanie jednego grantu dydaktycznego nie może przekroczyć 100 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r.

Zbieranie wniosków odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie www.badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wystartowal-nabor-do-konkursu-na-granty-dydaktyczne

Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin stanowiący załącznik do decyzji Rektora nr 102/2021 z dnia 17 maja 2021 r.

Informacja konkursowa - granty dydaktyczne