Wyniki drugiego konkursu na granty dydaktyczne w PW

W wyniku rozstrzygnięcia drugiego konkursu na granty dydaktyczne w PW, Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 11 projektom.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, stanowiącym załącznik do decyzji Rektora nr 133/2022 z dnia 25 maja 2022 r., zasady wykorzystywania środków finansowych przyznanych na realizację projektu, według złożonego wniosku, określa załącznik nr 2 do regulaminu konkursu. Warunkiem rozpoczęcia realizacji projektu jest podpisanie Porozumienia, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do regulaminu. Porozumienie z jednostkami realizującymi przygotowuje Biuro Projektu IDUB.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

opublikowano 19.08.2022