Wyniki pierwszego konkursu na granty dydaktyczne w PW

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu na granty dydaktyczne w PW, Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 10 projektom

Zgodnie z Regulaminem konkursu stanowiącym załącznik do decyzji Rektora nr 102/2021 z dnia 17 maja 2021, zasady wykorzystywania środków finansowych przyznanych na realizację projektu, według złożonego wniosku, określa załącznik nr 2 do regulaminu konkursu. Warunkiem rozpoczęcia realizacji projektu jest podpisanie Porozumienia, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do regulaminu. Porozumienie z jednostkami realizującymi przygotowuje Biuro Projektu IDUB.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania